Apr 022018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Once

kṛṣṇasyoccaiḥ paraṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ‘pi rādhā kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti Palabra por palabra: kṛṣṇasya — del Señor Śrī Kṛṣṇa; uccaiḥ — sumamente; paraṇaya-vasatiḥ — objeto de amor; preyasībhyah — entre las muchas y adorables gopīs; api — ciertamente; […more]

Apr 022018
 
El Upadeśāmṛta Texto Diez

karmibhyaḥ parito hareḥ priyatayā vyaktiṁ yayur jñāninas tebhyo jñāna-vimukta-bhakti-paramāḥ premaika-niṣṭhās tataḥ tabhyas tāḥ paśu-pāla-paṅkaja-dṛśas tābhyo ‘pi sā rādhikā preṣṭhā tadvad iyaṁ tadīya-sarasī tāṁ nāśrayet kaḥ kṛtī Palabra por palabra: karmibhyaḥ — que todos los trabajadores fruitivos; paritaḥ — en todos los aspectos; hareḥ — por la Suprema Personalidad de Dios; priyatā — por ser favorecidos; […more]

Apr 012018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Nueve

vaikuṇṭhāj janito varā madhu-purī tatrāpi rāsotsavād vṛndāraṇyam udāra-pāṇi-ramaṇāt tatrāpi gavardhanaḥ rādhā-kuṇḍam ihāpi gokula-pateḥ premāmṛtāplāvanāt kuryād asya virājato giri-taṭe sevāṁ vivekī na kāḥ Palabra por palabra: vaikuṇṭhāt — que Vaikuṇṭha, el mundo espiritual; janitaḥ — debido al nacimiento; varā — mejor; madhu-purī — la ciudad trascendental conocida como Mathurā; tatra api — superior a ésa; rāsa-utsavāt […more]

Apr 012018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Ocho

tat-nāma-rūpa-caritādi-sukīrtanānu- smṛtyoḥ krameṇa rasanā-manasī niyojya tiṣṭhan vraje tad-anurāgi-janānugāmī kālaṁ nayed akhilam ity upadeśa-sāram Palabra por palabra: tat — del Señor Kṛṣṇa; nāma — el santo nombre; rūpa — forma; carita-ādi — personalidad, pasatiempo, etc; su-kīrtana — discutir o cantar muy bien; anusmṛtyoḥ — y al recodar; krameṇa — gradualmente; rasanā — la lengua; manasī — […more]

Apr 012018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Siete

syāt kṛṣṇa-nāma-caritādi-sitāpy avidyā- pittopatapta-rasanasya na rocikā nu kintv ādarād anudinaṁ khalu saiva juṣṭā svādvī kramād bhavati tad-gada-mūla-hantrī Palabra por palabra: syāt — es; kṛṣṇa — del Señor Kṛṣṇa; nāma — el santo nombre; carita-ādi — personalidad, pasatiempos, etc; sitā — azúcar cande; api — aunque; avidyā — de ignorancia; pitta — por la bilis; upatapta […more]

Apr 012018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Seis

dṛṣṭaiḥ svabhāva-janitair vapuṣaś ca doṣair na prākṛtatvam iha bhakta-janasya paśyet gaṅgāmbhasāṁ na khalu budbuda-phena-paṅkair brahma-dravatvam apagacchati nīra-dharmaiḥ Palabra por palabra: dṛṣṭaiḥ — visto con visión ordinaria; svabhāva-janitaiḥ — nacido de la propia naturaleza de uno; vapuṣaḥ — del cuerpo; ca — y; doṣaiḥ — por los defectos; na — no; prākṛtatvam — el estado ser […more]

Apr 012018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Cinco

kṛṣṇeti yasya giri taṁ manasādriyeta dīkṣāsti cet praṇatibhiś ca bhajantam īśam śuśrūṣayā bhajana-vijñam ananyam anya- nindādi-śūnya-hṛdam īpsita-saṅga-labdhyā Palabra por palabra: kṛṣṇa — el santo nombre del Señor Kṛṣṇa; iti — -así pues; yasya — de quien; giri — en las palabras o el habla; tam — a él; manasā — por la mente; ādriyeta — […more]

Mar 302018
 
El Upadeśāmṛta  Texto Cuatro

dadāti pratigṛhṇāti guhyam ākhyāti pṛcchati bhuṅkte bhojayate caiva ṣaḍ-vidhaṁ prīti-lakṣaṇam Palabra por palabra: dadāti — da caridad; pratigṛhṇāti — acepta a cambio; guhyam — temas confidenciales; ākhyāti — explica; pṛcchati — pregunta; bhuṅkte — come; bhojayate — da de comer; ca — también; eva — ciertamente; ṣat-vidhaṁ — seis tipos; prīti — de amor; lakṣaṇam […more]

Mar 302018
 
El Upadeśāmṛta  Texto tres

utsāhān niścayād dhairyāt tat-tat-karma- pravartanāt saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati Palabra por palabra: utsāhāt — mediante el entusiasmo; niścayāt — mediante la confianza; dhairyāt — mediante la paciencia; tat-tat-karma — diversas actividades que favorecen el servicio devocional; pravartanāt — mediante la ejecución; saṅga-tygāt — dejando la compañía de los no devotos; sataḥ — de […more]

Mar 302018
 
El Upadeśāmṛta  Texto dos

atyāhāraḥ prayāsaś ca prajalpo niyamāgrahaḥ jana-saṅgaś ca laulyaṁ ca ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati Palabra por palabra: ati-āhāraḥ — comer demasiado o acumular demasiado; prayāsaḥ — esforzarse demasiado; ca — y; prajalpaḥ — conversaciones frívolas; niyama — reglas y regulaciones; āgrahaḥ — demasiado apego por (o agrahaḥ – demasiada negligencia con respeto a); jana-saṅgah — asociarse con […more]